بیونرماتیو تکثیر مصنوعی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در خارج از فصل تکثیر

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 472

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICII02_079

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

با توجه به کاهش ذخایر طبیعی بسیاری از گونه های ماهیان، به ویژه تاسماهیان دریای خزر طی سال هایاخیر به دلایل متعدد از قبیل صید بی رویه و قاچاق، از بین رفتن بسترهای تخمریزی و تکثیر طبیعی وانواع آلودگی ها و از طرفی نیاز پرورش دهندگان به بچه تاسماهی، انجام تکثیر مصنوعی تاسماهیان ازجملهفیل ماهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا یک عدد مولد فیل ماهی ماده پرورشی 7 ساله باوزن 41/5 کیلوگرم به منظور تکثیر مورد تزریق هورمون LHRHA2 در فصل زمستان (دیماه) 1392 قرار گرفت. نهایتا 36 ساعت پس از تزریق هورمون های محرک گنادوتروپینی، با روش ریزبرش مجرایتخم بر (میکروسزارین) به میزان 5/5 کیلوگرم (معادل 13/3 درصد وزن بدن) تخمک اووله شده با کیفیت مطلوب و به تعداد 43 عدد در هر گرم استحصال گردید. در ادامه پس از رفع چسبندگی تخم ها با افزودنمحلول کائولن به میزان 20 درصد، انجام عملیات لقاح با افزودن اسپرم استحصالی از یک مولد نر پرورشیبه وزن 38 کیلوگرم و با میزان تحرک حدود 50 درصد، درصد لقاح آنها 87 درصد تعیین گردید. تخم هایلقاح یافته پس از 9 روز انکوباسیون در شرایط دمایی 13-12 درجه سانتی گراد که با استفاده از مخلوط آب چاه و رودخانه فراهم شده بود، شکفته شدند. در مجموع 1472 گرم معادل 66252 قطعه لارو از اینمولد فیل ماهی تولید گردید. لاروها 6 روز پس از هچ شدن به مرحله خواب رفتند. تعداد در گرم لاروها22 عدد و میانگین وزن هر لارو در مرحله خواب 45/5 میلی گرم بود. با تکثیر این فیل ماهی نیاز برخی ازکارگاه های خصوصی پرورش تاسماهیان تا حدی مرتفع گردید و پیش بینی می گردد با تکثیر سایر مولدینموجود بتوان گامی اساسی در راستای تامین بچه تاسماهیان مورد نیاز کشور به ویژه فیل ماهی برداشت.

کلیدواژه ها:

بیونرماتیو ، تکثیر مصنوعی ، فیلماهی ، خارج از فصل تکثیر

نویسندگان

ایوب یوسفی جوردهی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

محمود بهمنی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

محمد پوردهقانی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

علی حلاجیان

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

رضوان اله کاظمی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

محمدعلی یزدانی

موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر