مطالعه کالبدشناسی رگ های خونی آبشش به روش قالب گیری تحلیلی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICII02_041

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

روش قالب گیری تحلیلی برای بررسی ساختار رگی یک بافت یا ارگان بکار می رود. با کمک روش قالب گیریتحلیلی عروق، قالب های بسترهای عروق خونی، عروق لنفاوی، مسیر جریان هوای آبششی، دستگاهصفراوی و دیگر سیستم های لوله ای و توخالی جانوران مختلف بررسی می شود. معتبرترین و باارزش ترینیافته به دست آمده از قالب گیری عروق و میکروسکوپ الکترونی (SEM) مشاهده سه بعدی جزئیات اتصالات عروقی، آرایش و پراکندگی عروق در سطح بافت ها و اندام ها می باشد که به آسانی با روش های دیگرقابل دستیابی نمی باشد. این تحقیق با هدف بررسی رگ های خونی آبشش با استفاده از روش قالب گیریتحلیلی به اجرا درآمد. برای این تحقیق تعداد 5 عدد ماهی کپور معمولی با میانگین وزن 750 گرم تهیهشد. ماهی ها توسط بنزوکائین در اتانول بیهوش شده و به صورت داخل صفاقی با هپارین تزریق شدند.سپس 40 دقیقه بعد ماهیان با زیاد کردن دوز ماده بیهوشی کشته شدند و در ادامه در داخل پیاز آئورتیبه طرف قدام، ماده رزین با پایه متیل متاکریلات تزریق شد. ماهی ها را 12 ساعت در حمام آبی با دمای اتاق قرار داده شده تا رزین کاملا سفت و سخت گردد، سپس به مدت 48-24 ساعت در 25KOH% قرار گرفتند تا بافت های آن کاملا حل شوند. پس از آن قالب های تهیه شده را مورد بررسی قرار گرفت.در این ماهیان قالب ساختمان قلب و قالب رگ های داخلی نزدیک به قلب مانند آئورت شکمی وسرخرگ های آبششی، شامل، سرخرگ فیلامنتی آوران، سرخرگ برانشی آوران و مویرگ های برانشی آورانبه خوبی مشخص شدند.

کلیدواژه ها:

کپور معمولی ، رگ های خونی آبشش ، قالب گیری تحلیلی

نویسندگان

امین نعمت الهی

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد- شهرکرد

آوا اکبریان

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد- شهرکرد

ایمان ناقیان

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد- شهرکرد

عباس مختاری

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد- شهرکرد