بررسی رابطه استراتژی و رفتارهای انحرافی در شهرداری مرودشت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO07_104

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1399

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه استراتژی و رفتارهای انحرافی در شهرداری مرودشت است. این تحقیق از دیدگاه هدف کاربردی و از نظر چگونگی بدست آوردن داده ها میدانی می باشد، همچنین از نظر تحلیل داده یک تحقیق همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شهرداری مرودشت می باشد که تعدا آنها 265 نفر می باشند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 158 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده بود. به منظور برآورد میزان استراتژی از پرسشنامه از پرسشنامه 27 سوالی رامشگر مبارکه ( 1392 ) بر اساس مدل هیل و جونز استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان رفتارهای انحرافی از پرسشنامه 30 سوالی وانگ ( 2003 ) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spsss 22 تجزیه و تحلیل شدند در بخش توصیفی تجزیه و تحلیل داده ها از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد هدف گذای، تحلیل میطی، تنظیم استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی با رفتارهای انحرافی کارکنان رابطه منفی و معنی داری دارد. همچنین مدیریت استراتژی دارای رابطه منفی و معنی دای با رفتارهای انحرافی کارکنان است. در ادامه نتایج رگرسیون خطی نشان داد در بین ابعاد استراتژی تنها ارزیابی استراتژی در پیش بینی رفتارهای انحرافی سهم معنی داری ندارد.

کلیدواژه ها:

استراتژی ، مدیریت استراتژی ، رفتارهای انحرافی و مرودشت

نویسندگان

علیرضا موغلی

استاد تمام گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز

محمدحسن کشتکار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز