بررسی ارتباط بین نقش فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری لالی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF04_004

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1399

چکیده مقاله:

فناوری اطلاعات شامل گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد می باشد که با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد. همچنین عملکرد سازمانی فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته می باشد، بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین نقش فناوری اطلاعات با عملکرد سازمانی است و جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرداری لالی می باشد. نوع تحقیق کاربردی بوده و از بعد روش همبستگی پیمایشی می باشد، ابزار تحقیق پرسشنامه و حجم نمونه 82 نفر می باشد و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/83 برآورد شد که اطلاعات جع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد به این معنی که فناوری اطلاعات به میزان 48 درصد توانست تغییرات عملکرد سازمانی را تبیین نماید؛ در نتیجه می توان با آموزش کارکنان در زمینه فناوری اطلاعات و اصلاح و تعدیل در ساختار مشاغل، با نصب تجهیزات و نرم افزارهای کاربردی به روز، زمینه های بهبود عملکرد، تسهیم دانش بر تسهیل یادگیری سازمانی، تسریع در اجرای فرایندهای اداری و کاهش حجم کاری را فراهم کرد.

نویسندگان

بهروز طاهری میرقائد

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان