بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم جوار روستای روئین اسفراین)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RDS-6-2_006

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1399

چکیده مقاله:

طرح روستاهای هدف گردشگری علاوه بر تاثیراتی که بر اقتصاد و اجتماع و فرهنگ روستای محل اجرا می گذارد تاثیرات قابل ارزیابی بر محیط اطراف، روستاهای هم جوار و حتی منطقه جغرافیایی خود دارد. بررسی در این اثرات می تواند در حل مشکلات نهادینه سازی گردشگری در روستاهای هدف کمک شایانی کند و همچنین در مدیریت اثرات چالش ها و فرصت های این هم جواری نیز موثر خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی –فرهنگی هم جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای هدف گردشگری روئین است. جامعه آماری شامل دو روستای هم جوار روئین است که تعداد 300 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تصادفی انتخاب شدند. در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به کارگیری پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها ازنظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ برای ابعاد مختلف تامین شد. توصیف آماره ها و میانگین ها، داده های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS تحلیل شده است. مطابق نتایج حاصل از پژوهش هم جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای روئین تاثیرات اقتصادی با میانگین 418/3 را مثبت ارزیابی می شود. درزمینه اجتماعی و فرهنگی با میانگین 9321/2 به طورکلی روندی نسبی و میانه ی رو به نزول نسبت به میانه نظری در نظر گرفته شده دارد؛ گردشگری روستایی در روستای هدف گردشگری روئین توانسته بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ روستاهای مجاور محمودی و عراقی تاثیرات قابل ارزیابی داشته باشد. درنهایت پیشنهاد می شودکه بستر سازی برای تشکیل و تقویت منطقه گردشگری جایگزین توجه به یک روستای خاص در جهت گردشگری باشد تا اولا میزان مشارکت افزایش یابد و در نهایت انتفاع در زمینه درآمد های گردشگری بین اهالی روستاهای درگیر در مساله گردشگری با توجه به میزان کارایی و تاثیر آنها تقسیم شود.

نویسندگان

هادی نیازی

برنامه ریزی روستایی ،جغرافیا،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

محمدجواد صفایی

دانشگاه حکیم سبزواری

رضا خسروبیگی بزچلویی

استادیار برنامه ریزی روستایی دانشگاه حکیم سبزواری

جلال طاهری قاسم آبادی

آب و هوا شناسی کاربردی -جغرافیا -حکیم سبزواری -سبزوار ایران