تاثیر رهبری اخلاقی بر قلدری سازمانی با نقش میانجی آوای کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران و کارکنان بیمارستان مهرگان مشهد)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 511

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NASME-2-3_009

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

یکی از معضلات سازمان های امروزی، بروز رفتارهای پرخاشگرانه و قلدری در سازمان است. این رفتارها هم بر عملکردسازمان ها و هم بر روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان تاثیر می گذارد؛ از اینرو بررسی قلدری سازمانی درسال های اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. در راستای پژوهش هایی با هدف بررسی عواملاثرگذار بر قلدری سازمانی، در این پژوهش نقش رهبری اخلاقی و آوای کارکنان در کاهش قلدری سازمانی، مطالعهمی شود. پژوهش فعلی از نوع کاربردی و پیمایشی است. مطالعه فعلی در سال 1397 انجام پذیرفته و نمونه آماری اینپژوهش، 168 نفر از پرستاران و کارکنان بیمارستان مهرگان مشهد هستند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات،پرسشنامه های استاندارد برای هریک از متغیرهای پژوهش بوده است. تجزیه تحلیل داده ها بر مبنای مدلسازی معادلاتساختاری، نشانگر این است که رهبری اخلاقی منجر به کاهش قلدری سازمانی و افزایش آوای کارکنان میشود لیکنآوای کارکنان تاثیر معناداری بر کاهش قلدری سازمانی ندارد. نتایج پژوهش فعلی نشان می دهد که تمرکز بیشتر بررهبری اخلاقی در سازمان میتواند به کاهش قلدری کمک نماید. پژوهش فعلی بر دانش موجود در حوزه مدیریتبهداشت و درمان اضافه می نماید و فهم بهتری از پدیده قلدری سازمانی را ارایه می کند.

نویسندگان

الناز الطافی

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

طیبه امیرخانی

استادیار، گروه مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

احمد عالی

کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران