بررسی استرس و سلامت روان در مردان نابارور مرکز ناباروری مشتاق اصفهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 395

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMIN-5-1_002

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

از آن جایی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس و سلامت روان در مردان نابارور مرکز ناباروری مشتاق اصفهانمی باشد از این جامعه آماری 100 نفر مرد نابارور به عنوان نمونه در مرکز ناباروری مشتاق اصفهان در سال 1391 انتخاب شد.روش نمونه گیری به صورت هدفمند (در دسترس) می باشد و در این پژوهش از پرسش نامه خود گزارش دهی سلامت روان(CHQ) فرم 28 سوالی استفاده شده و هم چنین مقیاس استرس کودرون و از افراد خواسته شده که پرسش نامه را به دقت پاسخ دهند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS17 استفاده شده. طرح تحقیق از نوع همبستگی می باشد و از آن جایی که تست سلامت روان (CHQ) دارای 4 مقیاس زیر مقیاس است. از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داده که بین استرس و سلامت روان در زوج های نابارور مرد مرکز مشتاق اصفهان رابطه معنی داریوجود دارد و بین استرس و جسمانی کردن در زوج های نابارور مرد مرکز مشتاق اصفهان رابطه معنی داری وجود ندارد و بیناسترس و اضطراب در زوج های نابارور مرد مرکز مشتاق اصفهان رابطه معنی داری وجود ندارد و بین استرس و بد کارکردیاجتماعی در زوج های نابارور مرد مرکز مشتاق اصفهان رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین نشان داده شده است که بیناسترس و افسردگی در زوج های نابارور مرد مرکز مشتاق اصفهان رابطه معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

اعظم رنجبر

کارشناس رونشناسی موسسه آموزش عالی امین

شیرین تبعه امامی

دکترای روانشناسی.مدرس موسسه آموزش عالی امین