مطالعه تاثیر سنگدوزهای تزریقی به همراه شاتکریت در تونل های عمیق با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0522

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

سنگدوزهای تزریقی همراه با شاتکریت در عمل برای پایدارسازی فضاهای زیرزمینی همچون تونلها به طور گسترده ای استفاده میشوند. بنابراین، مطالعه ی نقش آنها در کاهش کرنشهای تونل، موضوع بسیار مهمی میباشد. در روشهای تحلیلی که تاکنون در این خصوص انجام گرفته است، طول تونل در امتداد محور طولی آن واحد در نظر گرفته شده است (شرایط کرنش مسطح). بنابراین، میزان کرنشهای غیر یکنواخت در محور طولی تونل را نمیتوان در این روشها به دست آورد. از این رو، در این مقاله برای تعیین پارامتر مذکور از نرم افزار تفاضل محدودی FLAC3D استفاده شده است. پس از صحت سنجی این برنامه ی تفاضل محدودی، یک مطالعه ی پارامتریک برای بررسی نقش سنگدوزهای تزریقی و شاتکریت در کاهش کرنشهای ایجاد شده در تونل انجام شد. نتایج حاکی از این بود که فاصله ی بین سنگدوزها، خصوصیات مکانیکی توده سنگ و همچنین ضخامت شاتکریت بر روی میزان لنگر وارده به شاتکریت تاثیر دارند.

نویسندگان

میلاد ظاهری

دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، گروه مهندسی ژئوتکنیک - دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مسعود رنجبرنیا

استادیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران، گروه مهندسی ژئوتکنیک - دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران