بررسی مورفولوژی و بیماری زایی جدایه های عامل بوته میری فلفل چند استان کشور

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,376

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_615

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

یکی از بیماریهای مهم فلفل بیماری بوته میری در اثر قارچ Phytophthora capsici است با توجه به اهمیت بیماری لازم به بررسی هایی روی عامل بیماری در سطح آزمایشگاه و نیز گلخانه جهت تدابیر مدیریتی بالاخص غیرشیمیایی اتخاذ گردد. در این راستا جدایههایی از قارچ عامل بیماری از استان های اصفهان، خوزستان، قزوین و سمنان جمع آوری شده و در سطح ازمایشگاه از لحاظ مورفولوژیکی مورد بررسی میکروسکوپی قرارگرفت. اسپورانژیوم قارچ از نظر شکل، اندازه عرض×قطر ، اندازه پاپیل در واحد سطح، اندازه و تعداد کلامیدوسپور مورد مطالعه قرارداده شد. همچنین جهت بررسی بیماری زایی جدایه ها در شرایط گلخانه اقدام به تکثیر جدایه ها برروی محیط کشت نمودند و سپس با مایه زنی بطور جداگانه برای هر جدایه روی فلفل خوراکی انجامگردید. همچنین تعداد 11 رقم فلفل، شامل هشت رقم فلفل دلمه ای و سه رقم فلفل خوراکی معمولی درخصوص بررسی مقاومت آنها منظور گردیده است.

نویسندگان

پگاه رحمان شیرازی

دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد

مهدی نصراصفهانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مهدی یوسفی

دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد