بررسی عملکرد خدمات شهرداری منطقه 2 کلانشهر اهواز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0332

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی، استراتژیک است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب می آید. توسعه پایدارشهری نیز به نوعی مدیریت عملکرد با ملزومات و پیشنیاز آنها و طراحی و اجرای در سازمان فضایی شهرها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد خدمات شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری در سطح منطقه 2 کلانشهر اهواز است. جامعه آماری تحقیق کل ساکنان منطقه 2 کلانشهر اهواز و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر تعیین گردید. روش نمونهگیری متناسب با حجم سطح نواحی به طور تصادفی است. نتایج تحقیق نشان میدهد که از تحلیل نظرات شهروندان عملکرد نه چندان مطلوب شهرداری منطقه 2 کلانشهر اهواز در ارائه خدمات شهری به شهروندان میباشد. به طوریکه میانگین نظرات شهروندان نشان دهنده رضایت پایین تر از حد متوسط بوده است.

نویسندگان

رجاء عبیدی

دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد واحد لارستان

زهرا نظری

دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحدسمنان