تاثیر اشعه UV برجوانه زنی و رشددانهالهای کاهو (Lactuca sativa L.

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,052

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_592

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

اشعه UV اثرات زیانباری بر موجوادات زنده داشته و با تخریب لایه ازن ، هر روزه بر نگرانی های محققی و تمامی انسانهای روی زمین افزوده می شود لذا بررسی اثرات تابش اشعه UV بر مراحل مختلف رشد گیاهان اهمیت پیدا می کند در اینتحقیق اثرات مدت زمان تابش اشعه UV 5 الی 60 دقیقه بر میزان جوانه زنی و رشد دانهالها د ردو وضعیت رطوبتی بذور کاهو مطالعه شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که درصد جوانه زنی بذور، وزن تر و خشک قسمت هوایی و نیز وزن تر و خشک ریشه ها بطور معنی داری ا زمدت زمان تابش و وضعیت رطوبتی بذور و نیز اثر توام آنها متاثر گردید و با افزایش مدت زمان تابش، صفات اندازه گیری شده کاهش نشان دادند با این حال میزان اثرات مضر تابش اشعه UV بردرصد جوانه زنی و وزن تر و خشک قسمت هوایی نسبت به وزن تر وخشک ریشه ها بیشتر بود.

نویسندگان

علی بهمنی

عضو هیئت علمی دانشگاه مراغه

علیرضا مطلبی آذر

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز