بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم عدس

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 964

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_493

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

این مطالعه جهت تعیین مقاوم ترین ژنوتیپ عدس در شرایط تنش شوری در سال 1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و 3 تکرار به مورد اجرا گذاشته شد .فاکتور مورد مطالعه در سه سطح شوری ، مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با بالا رفتن میزن شوری از صفر (شاهد ) به 200 میلی مولار ، درصد جوانه زنی ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه و وزن خشک در همه ارقام کاهش یافت این کاهش در دو رقمKC21003 و TN1086 بیشتر از رقم بوی بود . همچنین با بالا رفتن میزان شوری ، بر میزان پرولین همه ارقام افزوده شد . در بین ارقام مورد بررسی ، رقم بومی دارای بیشترین درصد جوانه زنی ، وزن خشک ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه و پرولین بود و کمترین میزان پرولین به رقم KC21003 تعلق داشت . در این مطالعه ، رقم بومی در شرایط تنش شوری کارایی بیشتری نسبت به دو رقم KC21003 و TN1086 نشان داد و به عنوان رقم مقاوم به تنش شوری درمقایسه با سایر ارقام مشخص شد .

نویسندگان

حمید عزیزمقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل

نفیسه مهدی نژاد

عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل

فاطمه مصری

کارشناس گروه علوم و صنایع غذایی

امیر احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل،