اثر کاربرد تنک کننده های شیمیایی بر روند تغییرات فصلی غلظت عناصر پرمصرف در برگ و میوه سیب سلطانی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,627

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_395

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثر تنک میوه بر تغییرات فصلی عناصر غذایی پرمصرف در درختان سیب سلطانی آزمایشی مزرعه ایی انجام شد. تیمارها شامل کاربرد انواع تنک کننده های شیمیایی نفتالن استیک اسید در غلظتهای 5 و 10 میلی گرم در لیتر، نفتالن استامید در غلظتهای 25 و 50 میلی گرم در لیتر، بنزیل آدنین در غلظتهای 50 و 100 میلی گرم در لیتر و سوین در غلظت های 500 و 1000 میلی گرم در لیتر بود نمونه برداری بصورت ماهانه از 42 روز پس از مرحله تمام گل تا زمان برداشت میوه صورت گرفت. و میزان نیتروژن ، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در برگ و میوه تعیین شد. نتایج نشانداد که در برگ غلظت نیتروژن و پتاسیم با گذشت زمان کاهش در حالیکه غلظت کلسیم و منیزیم افازیش و غلظت فسفر تقریبا ثابت بود

نویسندگان

مهوش زراعی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

بهران بانی نسب

استادیار گروه علوم باغبانی

علی اکبر رامین

دانشیار گروه علوم باغبانی

محسن پیرمرادیان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان