ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

2008-9-11

380 مقاله ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران که 1 الی 3 اسفند ماه 1385 توسط انجمن کامپیوتر ایران و دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 2491 صفحه ارائه شده اند.

 

 

 

1. طرحریزی بافرها با استفاده از نقشۀ نیازمندی به بافر بههمراه مدیریت تراکم
2. طراحی عامل های هوشمند توسط مکانیسم بازار به منظور خودکارسازی تجارت الکترونیک
3. طراحی شبکهی پایین بر بهینه DCVS با استفاده از مفهوم توابع هم ارز
4. طراحی شمارنده های اشباع شونده بسیار سریع با استفاده از ابزارهای تک الکترونی
5. طراحی سیستم بازیابی تصویر ، مبتنی بر متد امضای دودویی و مقایسه آن با روش هیستوگرام رنگ
6. طراحی جدید مدار XOR / XNOR شش ترانزیستوری با تکیه بر طراحی زنجیر ه های کم مصرف و پرسرعت مدارهای حسابی
7. طراحی جم عکننده با انتشار معکوس رقم نقلی در مد ولتاژ
8. طراحی یک عامل معاملهگر با معماری BDI
9. طراحی واحد MAC با استفاده از تسهیم کنند ههای ترانزیستور عبور
10. طراحی و شبیه سازی ضر بکننده سریال تپشی با VHDL
11. طراحی و پیادهسازی کمتوان دو ساختار خطلولهای تموجی ترکیبی سریع برای فراخش مورفولوژی
12. طراحی و پیاده سازی جدیدی از مدارات مد جریان سیستم اعداد مانده ای با پیمانه متغیر
13. طراحی و پیاده سازی یک سیستم تائید هویت از طریق ترکیب ویژگیها به وسیله ساختار حاشیه نرم AdaBoost
14. طراحی و پیاد هسازی یک روش جدید برای سنتزسیست مها ی با قابلیت پیکربندی مجدد جزئی
15. طراحی مفهومی یک محیط پژوهش الکترونیکی
16. طراحی مفهومی و امکان سنجی پیاده سازی سامانه پاسخگوی هوشمند نقطه تجاری ایران
17. طبقه بندی کننده های اجزای گروه بهبود یافته
18. شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتای یادگیر سلولی
19. شناسایی مقاوم متون چاپی با استفاده از مدل مخفی مارکف
20. ساز و کار هماهنگی برای زمان بندی خودخواهانه، بازنگری از منظر میانگین
21. ساخت سیستم کامپیوتری جهت تشخیص الگوهای بیماری های بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT
22. ساخت دروازه های منطقی مختلط با دو خروجی همزمان مد ولتاژ و مد جریان
23. ساخت یک سیستم پرسش و پاسخ به زبان فارسی
24. سیستم خلاصه سازی خودکار متون فارسی
25. سیستم بازنمایی و تولید جمله های زبان فارسی بر اساس منطق
26. سیستم اعداد مانده ای چند سطحی با مجموعه پیمانه (2n , 2n-1 ,2n-1)
27. سیستم اعداد مانده ای چند سطحی وان هات
28. سنتز رفتاری آزمون پذیر مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم هم تکاملی
29. زمانبندی وظایف سیستمهای چندپردازنده با کمک یادگیری تقویتی و الگوریتم ژنتیک
30. زمانبندی کارها در محیط گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Simulated annealing
31. ردگیری اشیاء در صحنه های ویدئویی شلوغ آلوده به اعوجاج کوانتیزاسیون
32. ردیابی حرکت به روش مش وفقی
33. راستی آزمایی حی ناجرای برنامه های واکنشی بی درنگ با رویکرد منطق بی درنگ
34. روشی صوری برای تحلیل پیکربندی حفاظ های توزیع شده
35. روشی سریع برای هرس لایه مخفی در شبکه عصبی NN-MLP به منظور بازشناسی ارقام دست نویس فارسی
36. روشی سریع برای کاوش قوانین انجمنی 1 در مجموعه داده های حجیم با استفاده از عملگر های منطقی
37. روشی جدید برای دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری
38. روشی جدید برای دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری
39. روشی جدید برای تشخیص و تطبیق اشکال مبتنی بر اسکلت در حضور عوامل حذف و همپوشانی
40. روشی جدید برای ترکیب ویژگیهای بافتی و رنگی در کلاس بندی تصاویر
41. روشی جدید مبتنی بر گرادیان محلی هیستوگرام تصویر برای پنهان شکنی در استگانوگرافی
42. روشی جهت بهینه سازی توان مصرفی موتورهای جستجوی آدرسِ مبتنی برحافظه های سه مقداری آدرس پذیر براساس محتوی،(TCAM) در مسیریاب های اینترنت
43. روشی برای دسته بندی فازی مبتنی بر قانون با استفاده از مفاهیم داده کاوی و با رویکرد همکاری بین قوانین
44. روشی برای توزین بار جهت افزایش کارایی در داده کاوی موازی
45. روشی برای پیادهسازی مدل مدیریت کنترل دسترسی نقشمبنا ARBAC97 در پایگاهدادههای رابطهای
46. روشی برای مجتمعسازی طبقهبندهای حاصل از دادهکاوی در منبعدادههای مختلف
47. روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده برای تعیین ساختار اسناد وب
48. روشی مبتنی بر هم بندی جهت مکان یابی متمرکز و استخراج نقشه ی نسبی در شبکه ی حس گر بی سیم
49. روشی مقاوم در نهاننگاری مدلهای سهبعدی مثلثی مبتنی بر میانه
50. روش جدید وزن دهی ویژگی مبتنی بر اطلاعات کلاس :TFCRF در حوزه طبقه بندی مستندات
51. روش احتمالی سنجش ارزش تصمیم های معماری برای ارزیابی معماری نرم افزار
52. روش نوین زما نبندی ایستای کارها در سیستم های توزیع شده ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبی هسازی گداختگی
53. رویکردی نوین در زمان بندی دروس دانشگاه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
54. رویکردی نوین و چندجانبه به خوشهبندی با استفاده از تکنیکهای جدید و ترکیبی
55. رویکردی کم هزینه به بینایی بلادرنگ برای روبات های فوتبالیست چهارپ
56. رهگیری نامتمرکز هدف در شبکههای حسگر مشارکتی با روش انتخاب حسگر
57. دسته بندی بسته ها با استفاده از درختهای شش بیتی
58. دسته بندی موضوعی متون فارسی بر اساس روش آنالیز معنایی پنهان احتمالاتی بهبود یافته
59. درخت Wallace با استفاده از جمع کننده های بر اساس تسهیم کننده
60. داده کاوی توزیع شده مبتنی بر سرویس برای تجارت الکترونیک بر روی گرید
61. داده کاوی استفاده از وب با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده
62. دیاگرام بسط تیلور تقویت شده
63. خوشهیابی مستندات بر اساس روش خوشهیابی مورچهای- فازی
64. خوشه بندی ترکیبی توزیع شده به روش k-means
65. خوشه بندی ترکیبی با استفاده از یک فضای ویژگی جدید
66. حذف وفقی نویز از سیگنال در حوزه ی موجک
67. حذف نویز در حوزه Curvelet با استفاده از شبکه عصبی
68. حذف نویز تصاویر به کمک شبکه عصبی با تابع آستانهگذاری وفقی در حوزه موجک
69. حملهای به طرح اشتراک سر مبتنی بر اتوماتای سلولی
70. حل مساله ی کوتاه ترین مسیر تصادفی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی
71. جستجوی چینش بهینه حروف فارسی برروی صفحه کلید تلفن همراه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
72. تعیین ریشة زبانی واژگان فارسی و عربی به کمک شبکةعصبیمصنوعی
73. تعیین تعداد گویندگان در فایل گفتاری به منظور ردیابی گوینده به کمک الگوریتم خوشهبندی کلونی مورچهه
74. تعیین اتوماتیک وزنهای هزینه هدف در روش سنتز با انتخاب واحد
75. تعیین پارامترهای سطح آستانه تصمیم گیری پیشین در سیستمهای تصدیق هویت گوینده
76. تعیین هویت گویندة مقاوم در مقابل نویز با استفاده از پیک های طیف سیگنال گفتار در حوزة خودهمبستگی
77. تعمیمی بر الگوریتم GCBPSO
78. تصمیم پذیری مسئله ایمنی در سیستم حفاظتی VGBPS
79. تصمیم گیری جمعی در محیط گرید
80. تشخیص حملات از نوع پویش به شبکه های کامپیوتری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
81. تشخیص حملات SQL injection با استفاده از درخت پویش و گرامر اصلاح شده
82. تشخیص تهاجم فازی مبتنی بر استخراج خبرگی
83. تشخیص هویت افراد از روی راه رفتن بر مبنای الگوریتم خوشه بندی بر مبنای الگوریتم های ژنتیکی و الگوریتمDTW اصلاح شده
84. تشخیص ناحیه خبرگی برای همکاری در یادگیری میان عامل های همسان با دانش فازی و یادگیری Q
85. تشخیص مختصات جغرافیایی گره های اینترنت
86. تشخیص فازی نمادهای گرافیکی: روشی نوین در استخراج ویژگی
87. تشخیص 6 واژه گفتاری از روی حرکات لب و با استفاده از تصاویر رنگی
88. تسریع در طراحی توان پایین با بکارگیری متد Logical Effort
89. تسهیل توسعه امن سیستمها از طریق متصل نمودن مدلسازی و اعمال سیاست های کنترل دسترسی
90. ترکیب عملیات checkpoint هماهنگ و غیر هماهنگ در قرارداد ثبت بدبینانه وقایع مبتنی بر فرستنده
91. ترکیب تصاویر چندطیفی با استفاده از انواع روشهای تحلیل مؤلفه اصلی
92. ترکیب ویژگی های استخراج شده از کانال های مختلف EEG برای تحلیل و طبقه بندی تصور حرکت ایجاد شده در مغز برای سیستم های واسط مغز
93. ترکیب مدل مخفی مارکوف و شبکه عصبی برای بهبود تخمین مرز واجها در تقطیع دادگانهای زبان فارسی
94. تدوین سبک معماری سازمانی
95. تخمین تمام اتوماتیک مرکز سر استخوان فمور برای تعیین ضخامت غضروفهای مفصل لگن
96. تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درختهای چهارتایی به منظور قطعهبندی بافت
97. تخمین منحنی گام در زبان فارسی برای یک سیستم تبدیل متن به گفتار با کمک درخت کلاس بندی و رگرسیون
98. تخمین فیبرهای عصبی متقاطع با استفاده از تحلیل مؤلفههای مستقل سریع و روش Tensor Deflection
99. تحلیل حملات ترکیبی به شبکه با استفاده از گراف حمله
100. تحلیل نحوی مبتنی بر همسان سازی به کمک گرامر پیوندی
101. تبدیل حرف به صدا در سیستم های تبدیل متن به گفتار فارسی با استفاده از درختهای تصمیم گیری CART
102. تأثیر تغییرپذیری فرآیند ساخت در روشهای اجتناب از نویزهمشنوایی در مدارات VLSI
103. توسعه شبکه عصبی ART به فضای اعداد مختلط
104. توسعه سرویسهای اکتشاف منبع در محاسبات گرید (Grid)برپایه معماری سرویسگر
105. تولید اتوماتیک شبه-آنتولوژی به روش استخراج مفاهیم از وب
106. تنظیم تفریق طیفی به منظور بهبود کارایی سیستم های بازشناسی گفتار
107. تکامل رفتارهای اجتماعی در جامعه مصنوعی
108. تقطیع هجایی سیگنال گفتارپیوسته فارسی با استفاده از آستانه متغیر
109. بررسی عملکرد توابع درهمساز در ذخیرهوبازیابی کلمات تفاسیر قرآن مجید
110. بررسی تاثیر بکارگیری روشهای هنجارسازی دو مرحلهای و ترکیبی بر راندمان سیستمهای تصدیق هویت گوینده
111. بررسی تاثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در میزان موفقیت مساله برنامه ریزی دروس دانشکده
112. بررسی اثر تعداد کانالهای مجازی بر کارآیی سوئیچینگ مداری پایپلاین در شبکههای مستقیم
113. بررسی و مقایسه کارآیی الگوریت مهای مسیریابی تحمل پذیر اشکال در شبکه های توری
114. بررسی معماری های آموزش الکترونیکی
115. بازشناخت چهره با استفاده از PCA چند لایه و شبکه ی عصبی خطی
116. بازسازی ساختاری طراحی نرم افزار به کمک تئوری بازنویسی گراف
117. بازنمایی تقریبات خطی الگوریتم رمز معماگر با گراف
118. بهره گیری از داده کاوی اطلاعات در پیش بینی رفتار نظارتی در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی
119. بهبود عملکرد یک سیستم خودکار ردیابی اشیاء متحرک در شرایط نوری مختلف
120. بهبود حل مسألة تعیین موقعیت سوئیچ ها در طراحی شبکة دسترسی با استفاده از شبکه های عصبی رشدیابنده
121. بهبود الگوریتمهای استخراج ویژگی خطی تصاویر ابرطیفی با استفاده از بهینه سازی اطلاعات متقابل و افزایش همبستگی مکانی
122. بهبود الگوریتم تخمین حرکت WMBPM و ارائه یک معماری کارآمد برای پیاده سازی سخ تافزاری آن
123. بهبود الگوریتم های کنترل توپولوژی مبتنی بر همسایگی در شبکه های موردی
124. بهبود واترمارکینگ تصاویر با استفاده از تغییر پراکندگی هیستوگرام تصویر واترمارک
125. بهبود مسیریابی در داده ساختارهای توزیع شده ی مبتنی بر لیست های پرشی
126. بهبود کارایی سرویسهای اشتراک فایل در شبکه های نظیر به نظیر بی سیم سیار
127. بهبود قطعهبندی محدوده ریهها در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه با استفاده از ترکیب طبقهبندیکنندههای یک-کلاس
128. بهینهسازی ساختار سوئیچ های ATM با حافظه مشترک برای افزایش سرعت سوئچینگ
129. بهینه سازی عملکرد پروتکل Z39.50 و گسترش قابلیت های آن به وسیله تغییر در معماری
130. بهینه سازی سازه های فضاکار گنبدی با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
131. بهینه سازی الگوریتم LOLIMOT توسط ترکیب مدله
132. بهینه سازی فعالیت ها در زمان بندی کارگاهی بعنوان مساله ارضای محدودیت توسط الگوریتم های ژنتیک
133. بهینه سازی فضای منحنی Curved Space Optimization - CSO) : یک روش جدید برای بهینه سازی اکتشافی
134. بهکارگیری وبسرویسها برای مدیریت جریانهای کار علمی در محیط گرید
135. بکارگیری روش های داده کاوی جهت کشف فریب نامه ه
136. بکارگیری پروتکل Ethernet در شبکه های بلادرنگ و سیستمهای کنترل توزیعی
137. اصلاح گسستگی های ناخواسته در متون چاپی فارسی با گسترش مورفولوژی
138. استخراج جنبه از مدل طراحی نرمافزار
139. استخراج الگوهای تکرار شونده درمحیط توزیعشده
140. استخراج گرامر زبان فارسی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک
141. استخراج قواعد طبقه بندی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچهه
142. استفاده از عواطف برای تصمیم گیری در شرایط بحرانی
143. استفاده از شبکه عصبی با انتشار هدایت یافته درخوشه بندی کلمات متون چاپی فارسی
144. استفاده از برچسب های پیشرفته در تجزیهگرهای مبتنی بر گرامر درخت-افزایشی
145. استفاده از اطلاعات حرکتی و رروش تفریق فریم های غیر متوالی در مدل سازی زمینه
146. استفاده از الگوریتم الکترومغناطیسم برای حل مساله jobshop با تابع هدف makespan و بهبود کران پایین
147. استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی رسم گراف با چند تابع هدف
148. استفاده از یادگیری نزدیکترین همسایگی و یادگیری تقویتی در هوشمندسازی عاملهای خریدار و فروشنده
149. ارسال همه پخشی مطمئن داده در شبک ههای بیسیم نامتعارف
150. ارزیابی یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر عامل متحرک
151. ارزیابی مدیریت شبکه با تکنولوژی های خادم - مخدوم و عامل های سیار قوی
152. ارزیابی محتوای وب ایران از منظر دولت الکترونیک
153. ارائة یک پایگا ه دادة مکانی-زمانی جدید روی شیوة راه رفتن و استفاده از آن در شناسایی افراد از تصاویر ویدیویی
154. ارائة یک معماری جدید برای شبکه روی تراشه
155. ارائه روشی جدید برای بهینه سازی سراسری توابع با ابعاد بال
156. ارائه روشی برای ارزیابی برنامه معماری سازمانی
157. ارائه روش جدیدی برای ارزیابی مؤلفهها و لایههای معماری سازمان
158. ارائه روش ترکیبی برای استخراج اتوماتیک مرزهای بهینه و هموار کولون در تصاویر سیتیاسکن
159. ارائه یک ساختار دو لایه سری HMM-SVM به منظور بهبود طبقه بندی
160. ارائه یک سیستم خبره جهت تصحیح خودکار خطاهای املایی زبان فارسی
161. ارائه یک سیستم بهبود گفتار دو میکروفنی در حوزه طیف مبتنی بر تابع همدوسی
162. ارائه یک روش شاخص گذاری کارا جهت تسریع جستجو در پایگاه های داده ای زیستی
163. ارائه یک روش جدید برای افزایش کارایی پردازنده های دهدهی با استفاده از کدینگ دهدهی فشرده شده
164. ارائه یک روش ترکیبی بازخورد ربط مبتنی بر تخمین تابع توزیع پرس و جو و اصلاح تابع شباهت
165. ارائه یک روش مبتنی بر گروهبندی برای بازشناسی حروف مجزای برخط فارسی به کمک مدل مخفی مارکوف
166. ارائه یک الگوریتم بهینه برای محاسبه پرس و جوهای تو در تو در پایگاه دادههای فازی
167. ارائه یک الگوریتم مسیریابی بر مبنی تقاضا برای شبکه های موردی
168. ارائه یک الگوریتم مسیریابی چندمسیریِ مجزای ناحیهای برای شبکههای سیار موردی
169. ارائه یک پروتکل مسیریابی جدید برای شبکه های سنسوری جهت افزایش طول عمرشبکه های سنسوری
170. ارائه یک مدل هم تکاملی رقابتی جدید برای یادگیری بازی ه
171. ارائه معماری نوین ضرب کننده با استفاده از مدل سیستم Multi-expert برای کاربرد های سریع
172. ارایه روشی جدید جهت تعیین و تأیید هویت نویسنده مبتنی بر متون دستنویس فارسی
173. ارایه روشی مبتنی بر گره برای بازنمایی فرومون در الگوریتم کلونی مورچگان و بهینه سازی پارامتری آن توسط الگوریتم های ژنتیکی
174. ارایه روشهایی کارا جهت کاهش محاسبات آموزش و آزمایش سیستمهای تصدیق هویت گوینده
175. ارایه یک روش جدید برای حذف نویز بر پایه کلاسبندی نویز و شکل دهی آن با استفاده از تبدیل موجک
176. ارایه یک روش ترکیبی برای محافظت از یکپارچگی عاملهای سیار
177. ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای تکاملی برای خوشه بندی ترکیبی
178. ارایه یک روش نوین و مقاوم واترمارکینگ صوت مبتنی بر تبدیل موجک
179. ارایه یک الگوریتم جدید نهان نگاری مقاوم و کور در تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل موجک
180. اریگامی و الگوریتم های رمزنگاری
181. ایجاد واحدهای ناموجود در دادگان برای سنتز با انتخاب واحد
182. انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با معماری مدل رانه
183. انتخاب سبک معماری نرم افزار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
184. انتقال ویدئو بر روی شبکه های موردی چندگامه با بهره گیری از کاش ههای ویدئویی
185. الگوریتمی جهت خوشه بندی توزیع شده جریان های داده در یک شبکه حسگر
186. الگوریتمی برای مدیریت و دسته بندی نامه های الکترونیکی
187. الگوریتمی بر مبنای شبکه عصبی برای مسیریابی در شبکه های میان ارتباطی چند سطحی
188. الگوریتمهای تقریبی زمان خطی برای مسئله پوش محدب
189. الگوریتم"کشف مکان دقیق (ALD) به منظور مکانیابی در شبکههای حسگر
190. الگوریتم طراحی XOR های با تعداد ورودی متغیر با استفاده از ساختار پل
191. الگوریتم جدید سایزبندی ترانزیستور برای مدارات XOR/XNOR بالانس
192. الگوریتم جدید جذر با استفاده از سیستم های Multiple Expert
193. الگوریتم توزیع کننده آگاه از محتوی برای خوشه های وب نا همگن
194. الگوریتم های زمانبندی جدید برای بهینه سازی هزینه در گریدهای محاسباتی اقتصادی
195. الگوی فراخوانی غیرهمزمان مبتنی بر رویداد در محیط های توزی عشده
196. افزایش همزمانی در فراخوانیهای غیرهمزمان با جابجایی دستورالعمله
197. افراز و زمانبندی توأم در طراحی همکارانه ی سخت افزار/نرم افزار با بکارگیری دو روش جستجوی ابتکاری
198. آشکارسازی دم سیب براساس شکل و رنگ
199. آشکارسازی و اندازه گیری نویز زمینة موسیقی در سیگنال صوتی به منظور ارزیابی سیستم های حذف نویز گفتار
200. آشکارسازی هدف در صحنه با استفاده از تبدیل هوشمندِ فضای رنگ
201. آشکار سازی وطبقه بندی واکه ها در گفتار گسسته فارسی با استفاده از ترکیب روش آکوستیکی ومدل قطعه بندی نرم
202. آنالیز دقیق توان نشتی الگوهای خط لوله مختلف برای پیاده سازی مدارات آسنکرون مبتنی بر جریان داده
203. آموزش تمایزی مدل مخفی مارکوف با بکارگیری الگوریتم PSO
204. VIDEO DENOISING BASED ON A LOCAL GAUSSIAN DISTRIBUTION IN 3-D COMPLEX WAVELET DOMAIN
205. پردازش بهینه پرس و جوهای XML با استفاده از راهنمای تطبیق الگو
206. پروتکل یکپارچه مسیریابی و قیمت گذاری پویا در شبک ههای مبتنی بر کیفیت سرویس
207. پالایش کارتهای CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار
208. پی داکردن کوتا هتری ن مسیر در گر ا ف ها ی تصادفی با استفاده از اتوماتای یادگیر
209. گزارشی از ساخت نخستین پیکره چند زبانه برای زبان فارسی
210. گروه بندی دو مرحله ای کارها با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و اعمال سیاست های مختلف زمانبندی در گریدهای محاسباتی
211. یادگیری رفتار در ساختار رفتاری توسط یادگیری تقویتی
212. یادگیری براساس الگوهای مطلوب در محیط های چند عاملی اپیزودیک
213. یافتن مشخصه خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای جانشینی - جایگشتی بااستفاده از شیوه بهینه سازی شبکه عصبی هاپفیلد
214. یافتن مشخصه خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای جانشینی - جایگشتی بااستفاده از شیوه بهینه سازی ماشین بولتزمن
215. یک طرح غیر تعاملی و وارسی پذیر عمومی برای بازیابی قانونی کلید
216. یک ساختمان داده مدرن در علوم کامپیوتر
217. یک سیستم پرسش و پاسخ به زبان طبیعی در حوزه فروش کالا در تجارت الکترونیک
218. یک زبان توصیف معماری برای سیستم های قابل بازپیکربندی پوی
219. یک روش جدید در تولید تجربه آزمون مدارهای منطقی بوسیله الگوریتم ژنتیک
220. یک روش تحمل پذیری خطای مبتنی بر ثبت واقعه به صورت متغیر با زمان در سیستم های نهفته
221. یک روش تحلیلی درج بافر با هدف کاهش توان مصرفی بافرها در مدارهای مجتمع
222. یک روش افزایشی 1 جدید برای کشف مجموعه وابستگی های تابعی تقریبی کمینه با استفاده از عملگرهای بیتی
223. یک روش آموزش نوین در شبکه عصبی آشوبگونه
224. یک روش مسیریابی برای روبات های متحرک با کمترین تغییرات ناگهانی در پارامترهای کنترلی
225. یک روش مبتنی بر یادگیری جهت تخمین مدل تحرک گرههای یک شبکة موردی سیار
226. یک روش فازی برای یافتن منشاء انتشار گازهای سمی با استفاده از شبکه های سنسور
227. یک رویکرد فازی در خوشه بندی کلمات برای ساخت مدل های زبانی آماری
228. یک الگوریتم زمانبندی لیست پویا برای افراز زمانی در سیستمهای نهفته قابل بازپیکربندی پوی
229. یک الگوریتم خوشهبندی مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای شبکه های حسگر
230. یک الگوریتم مرتب سازی موازی با کاهش تعداد پردازنده ها در کامپیوترهای SIMD
231. یک الگوریتم مبتنی بر چگالی برای سیستم های پاسخگویی به پرسش های مکانی
232. یک الگوریتم فازی برای یافتن الگوهای درختی پرتکرار
233. یک پروتکل کنترل دسترسی رسانه جدید برای شبکه های حسگر بی سیم
234. یک معماری سخت افزاری کارآمد برای کنترلرهای پیش بین مدل
235. یک معماری کارآمد ناهمگون برای واحد عملیاتی قابل بازپیکربندی در یک پردازندة قابل توسعه
236. یک متدولوژی مجتمعسازی هستههای IP در یک محیط طراحی شیءگرای سیستمهای نهفته
237. وارسی پیکربندی اجزاء نرم افزاری شبکه در برابر سیاست های امنیتی سطح بال
238. واکشی قوانین فازی با استفاده از روش دسته بندی فازی مبتنی بر Simulated Annealing
239. هوش دسته جمعی: راهبردی نوین برای سیستم های بازیابی هوشمند اطلاعات مبتنی بر عامل
240. چارچوب معماری E2AF از نگاه سرویس گر
241. چارچوب مدلسازی تجاری جهت ارزیابی کارایی
242. نیازمندیهای امنیتی در فرایند تولید نرمافزار؛ تحقیقات جاری و جهتگیریهای آتی
243. نهان نگاری و نقش آ بزنی برنام ههای جاوا با رویکرد متدهای ساختگی
244. نمایش سه بعدی ضخامت غضروف لگن با استفاده از تصاویر MR و روش کوانتیزاسیون برداری
245. چم: یک چارچوب ومتدولوژی معماری سازمانی
246. معرفی یک معماری دولایه از سوییچ های نوری WDM بدون بافر
247. معیاری برای یافتن کاندیداهای وجود کد تکراری
248. معماریها و روش های ارزیابی معماری نرم افزار
249. معکوس کنند ههای سه مقداری بسیار سریع
250. مدیریت ایمن کلید ها در گروه های سلسله مراتبی با استفاده از عامله
251. مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار
252. مدلسازی شناختی - کارکردی یک سیستم خلاق (مدل CREAGENE)
253. مدلسازی بویلر یک گذر نوع بنسون با استفاده از روش محاسبات نرم
254. مدلسازی و تحلیل آسیب پذیری فایروال با مدل VTG
255. مدلسازی کشش زمانی واج در گفتار فارسی با استفاده از روش مارس
256. مدلی برای بازپیکربندی مطمئن در دستگاه تلفن همراه
257. مدل سازی و تحلیل فرآیند سیستم پیش پردازش کتابخانه دیجیتال با استفاده از شبکههای پتری تصادفی تعمیم یافته
258. محاسبه میزان تنوع در بین ترکیب کلاسه بندها با استفاده از منطق فازی
259. موقعیت یابی ربات متحرک به کمک انتخاب بهینه علائم
260. منش نمایی وب فارسی با استفاده از پیمایشگر وب صب
261. مکانیزم بازچینی برای اتوماتای سلولی ژنتیکی
262. مکان یابی مقاوم گوینده با استفاده از تکنیک جهت دهی پرتو و اعمال فیلتر نوین مبتنی بر ساختارهای پریودیک
263. مقایسة کارآیی سوئیچینگهای تحمل پذیر خطا در شبکههای میان ارتباطی
264. مقایسه شبکه عصبی خود بازگشتی المن و شبکه عصبی پرسپترون سه لایه به منظور پیشبینی نوسانات سطح قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع
265. مقایسه سیستم های Single Sign-On در یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمانی
266. مقایسه پیش بینی پارامترهای هواشناسی بوسیله شبک ههای مخچه و اتورگرسیون خطیARMA تعمیم یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک
267. مقایسه کارایی دو روش غیر خطیKPCA و KFDA جهت استخراج ویژگی های چهره
268. مقایس های بر تعاریف معماری نرم افزار بر اساس تحلیل اجزاء آنه
269. کاربرد داده ساختارهای جنبشی در مسیریابی شبکه های حسگر متحرک
270. کاربرد الگوریتمهای خوشه بندی در تشخیص توزیع بهینه برنامه های محاسباتی شئ گرا در سطح شبکه های همگون اختصاصی
271. کاهش بار محاسباتی سیستمهای حذف نویز مبتنی بر موجک با استفاده از WOLA
272. کاهش نویزتصاویر با استفاده از معادلات نفوذ گرم
273. کاهش مصرف انرژی در شبکه های سنسوری به کمک جابجایی کد، الهام گرفته شده از روش دستهبندی مورچهه
274. کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر TCP-Westwood با استفاده از کنترلگرAQM-PI
275. کنترل پذیرش درخواست بر مبنای روشهای اندازهگیری در شبکههای IP Diffserv
276. قطعهبندی خودکار محدوده ریهها در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه
277. Using Q-Learning for Web Recommendations from Web Usage Data
278. Ultra-Leaky SRAM Cells Caused by Process Variation: Detection and Leakage Suppression at System-Level
279. Traffic Analysis of f-cube Fault-Tolerant Routing Algorithm in Mesh Interconnection Networks
280. Touring a Sequence of Polygons in Weighted Regions
281. The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio
282. The Anticipatory Classifier System for Function Approximation
283. Technical Solutions for Soccer Simulation 3D
284. Static Task Graph Scheduling on Multiprocessors
285. SOPC-Based Particle Swarm Optimization
286. Shape Reconstruction from Space Curves through the Rigid Motion
287. Semi-Human Instinctive Artificial Intelligence (SHIAI)
288. Scheduling for Input-Queued Switches based on High Throughput and QoS
289. SAWA*: An Annealing-Based Heuristic Search
290. Quantum Complexity Classes-a survey
291. PSO-LA یک مدل جدید برای بهینه سازی
292. Process Agent: A Solution for Workflow Automation
293. Probabilistic Model Checking: A Comparison of GPMC versus PRISM
294. Popularity and Focality in Weblogs’ Social Network
295. Performance Evaluation of Large Scale Networks,Challenges And Guidelines
296. Online Coloring Co-interval Graphs
297. On The Dynamics of A Neural Network For Robot Impedance Force Control
298. On Static Node Failure Disconnection in Interconnect Networks
299. Obstacle Avoidance using a Near Optimal Trajectory for Omni-directional Mobile Robots
300. new method for Behavioral Power Estimation of Asynchronous Circuits
301. New Current - Mode Galois Field Multiplier
302. New Asynchronous Pipeline Implementation Method Based on Conventional Function Units
303. Multipath Routing in Mobile Ad hoc Networks: Design Issues
304. Multi-Agent Computer Network Routing System Based on Recursive Modeling Method and Bayesian Belief Update
305. Moving Cast Shadow Detection Using Texture Information
306. Managing Variability at Business Process Level for Information Systems Product Lines
307. Location Estimation of a Mobile Robot by Neural Network
308. Local Promotion by Cellular Automata to Improve Genetic Search Strategy
309. Learning Concepts from a Sequence of Experiences by Reinforcement Learning Agents
310. Language Identification from Text Using HMMs
311. LA-Mobicast :یک پروتکل توزیع شده مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای چندپخشی متحرک در شبکه های سنسور
312. Inspiration By Predator-Prey Interaction for Congestion Control In Communication Networks
313. Information Theoretic Text Classification
314. Improving the Noise Reduction Performance Using AEC-GSC for Reverberant Environments
315. Implementing new algorithms in MPICH for all the collective operations
316. Image Registration in E-Learning Applications
317. Human Surveillance: A New Non Linear Tracking Technique
318. Human Identification by Gait using k-mean Clustering Algorithm and Dynamic Time Warping
319. Formal Development of Two Player Games: A Constructive Approach
320. Formal Definition and Categprization of Vulnerabilities using Take-Grant Protection Model
321. First and Second order Field Estimation Using Multi- Grid Algorithm
322. Fault Tolerance in a RISC Asynchronous Processor Using Flow Graph Checking
323. Extending SAT-Plan to handle iterative actions
324. Exact Visibility Maintenance in Planar Polygonal Scenes in Practical Applications
325. Evolutionary Design of Gabor Filters with Application to Writer Identification
326. Evaluation Textile Fabrics Color by Scanner
327. Evaluation and review of several color indices used for segmenting plant from non-plant regions in color images
328. Estimation of Complexity in Agent Oriented Methodologies via Evaluation of Models and Artifacts
329. Estimation of Complexity in Agent Oriented Methodologies via Evaluation of Models and Artifacts
330. Enhancing the time-frequency representation of signals
331. Employing MDA in Enterprise Architecture
332. Dynamic Task Scheduling Algorithm with Minimum Communication Cost and Processor Ready Time in Heterogeneous Systems
333. Development of a Co-Simulation Environment in a System Level Design Methodology
334. CRO-A Conditional Restructuring Method for High-Level Optimization of Asynchronous Systems
335. CPR: A Cross-layer and Power-aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks
336. Code Generation and Scheduling for Parallelization of Multi-Dimensional Perfectly Nested Loops
337. Clustering-based Taxonomy Construction for Semantic Web Services
338. CLA-EC همکارانه
339. Bayesian Continuous-State Reinforcement Learning
340. Bayesian Approach to Learning Temporally Extended Concepts
341. Authorship Attribution in Persian Scripts Using Neural Networks
342. Applying a new Collaborative Pedagogical Practice to a Virtual learning Environment
343. Application of GA in Feature Optimization of Nearest Neighbor Classifiers
344. An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation
345. An Improved Heuristic Method for Solving Label Correspondence in Cluster Ensembles
346. An Energy Conservation in Hierarchical Clustering Architecture for Wireless Sensor Network
347. An Electronic Voting Scheme through Blind Signature
348. An Automated Negotiation Technique for Self-interest Agents
349. Adaptive Forgetting Factor RLS Algorithm Based on Gradient of Inverse Correlation Matrix Applied to Human Motion Analysis
350. Accuracy-based Classifier Systems Using Evolutionary Neural Networks Representation
351. A Vision System Based on Neural Network for a Mobile Robot and Statistical Analyses of Its Errors
352. A Uniform BIST Strategy for CPU Data Path in RT Level of Abstraction
353. A Two-Layer Framework to Support Minimized- Extendable Components
354. A System-Level Verification Methodology Using Performance and Functional Assertions
355. A SRLG-Disjoint Routing Algorithm With QoS Consideration
356. A Semantic Web Context-Sensitive Trust Model for Research Networks
357. A Scanner Based Neural Network Technique for Color Evaluation of Textile Fabrics
358. A Performance Comparison of Different Back Propagation Neural Networks in Inverse Kinematics
359. A Parallel Implemetation of the Original and a Modified Dantzig - Wolfe Decomposition Algorithm
360. A Parallel Genetic Local Search Algorithm for Computer Intrusion Detection
361. A Parallel Genetic Approach to Construct Near Optimal Binary Search Tree
362. A Novel Modulo 2n+1 Adder Scheme
363. A Novel Method to support C-element in Conventional EDA Tools
364. A New Technique to Improve the Performance of Distributed Association Rules Mining
365. A New Structure for Datapath Synthesis
366. A New Efficient Genetic Algorithm for Solving 2D Mazes
367. A New Approach to Early Software Reliability Prediction Based on a Formal Specification of System
368. A Multi-Determiner Privacy Protection System for Pervasive Computing Environments
369. A Modified Version of SNOW2.0
370. A method for finding best place with the least possible for forced chechpoints in communication - induced chekpointing
371. A Maze Solver based on a New Architecture of XCS
372. A Learning Fuzzy Controller to Control Exploration Rate in XCS
373. A Learning Automata Based Data Aggregation Method for Sensor Networks
374. A Hybridization of Ant Colony Optimization and Tabu Search Meta-heuristics for Continuous Problems
375. A Distributed approach for Coordination Between Traffic Lights Based on NN_Qlearning
376. A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective
377. A Comparison of Plane Sweep Delaunay Triangulation Algorithms
378. :ELearn++1یک الگوریتم جدید برای یادگیری افزایشی در شبکه های چندلایه پرسپترونی
379. 3TierP2P: A Flexible and Extendible Framework for P2P Application
380. 3D Visibility Graph

اخبار مرتبط با کنفرانسها و ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی