چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا(PCK) در آموزش ابتدایی

یکشنبه، 14 اسفند، 1401
چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا(PCK) در آموزش ابتدایی

چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا(PCK) در آموزش ابتدایی روز سه شنبه، 19 اردیبهشت، 1402 لغایت چهارشنبه، 20 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه فرهنگیان زنجان در شهر زنجان برگزار می شود.

دانشجویان می توانند جهت ارسال چکیده های تفضلی خود در این دوره همایش حداکثر تا تاریخ 20 فروردین ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

لازم به توضیح است این همایش اساسا مقالات را در قالب چکیده تفصیلی دریافت می کند و مانند اکثر همایش ها که اول چکیده کوتاه ارسال می شود و در صورت پذیرش اولیه مقاله کامل را ارسال کنند نمی باشد.

محورهای همایش:

۱- ماهیت و ویژگی­های دانش پداگوژی محتوا(PCK) در دوره ابتدایی

۱-۱- مفهوم و چیستی دانش پداگوژی محتوا برای معلمان دوره ابتدایی

۱-۲- ویژگی های معلمان مجهز به دانش پداگوژی محتوا در دوره ابتدایی

۲-و...

(اطلاعات کامل همایش)