سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین

سه شنبه، 9 اسفند، 1401
سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین

سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین روز پنجشنبه، 14 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق, مجتمع آموزشی کارآفرینی اندیشه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات کامل تا 20 فروردین ماه ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

۱-فلسفه مدارس کارآفرین.
۲- اهداف مدارس کارآفرین.
۳- راهکارهای توسعه کیفی و کمی مدارس کارآفرین.
۴- موانع توسعه کیفی و کمی مدارس کارآفرین.
۵- سند تحول بنیادین و مدارس کارآفرین.
۶ و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)