مقالات دوفصلنامه فقه و سیاست، دوره 1، شماره 3 منتشر شد

یکشنبه، 9 بهمن، 1401
مقالات دوفصلنامه فقه و سیاست، دوره 1، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات دوفصلنامه فقه و سیاست، دوره 1، شماره 3 که در سال 1400 منتشر شده بود با تعداد 6 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
دوفصلنامه فقه و سیاست (Journal of Jurisprudence and politics) توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به صورت دوفصلی از سال 1399 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 1، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. ارزیابی خوانش اقتدارگرایی از نظریه های فقه سیاسی در دوره انقلاب اسلامی

2. نقش و کارکردهای نظام سیاسی در پیشرفت سیاسی از منظر فقه

3. عوامل توسعه فقه حکومتی در عصر انقلاب اسلامی

4. گستره موضوعی فقه سیاسی شیعه در رویکرد فقه سرپرستی

5. تبیینی فقهی از عوامل تهدید و ابزارهای تامین امنیت در جامعه

6. کارکرد فقه سیاسی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی