فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

دوشنبه، 3 بهمن، 1401
فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

فراخوان ویژه نامه «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»

نشریه علمی سیاست‌نامه علم و فناوری از کلیه پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت می‌نماید تا چکیده مقالات خود را در مورد «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق» تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ ارسال نمایند. این ویژه‌نامه در پی مقالاتی است که فارغ از الزامات ساختاری غیرضروری، به تحلیل و روایت مستدل و مبتنی بر شواهد عینی بپردازند و از منظر سیاست‌گذاری و اقدامات مدیریتی، حائز اثربخشی باشند. آثاری که بر فهم نوآورانه از بافتار کنونی صنایع فرهنگی بنا شده باشند یا دلالت‌های سیاستی قابل‌توجهی داشته باشند از اولویت برخوردارند.

این ویژه‌نامه به همت اندیشکده حکمروایی فرهنگ و صنایع خلاق وابسته به پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری نشریه سیاست‌نامه علم و فناوری منتشر می‌شود.

سردبیر علمی: دکتر علی ملکی

مقالات برتر، مبلغ هفت تا ده میلیون تومان حق تالیف دریافت خواهندکرد.

الف)انواع آثار قابل ارسال:

مقاله علمی-پژوهشی
مقاله مروری
خلاصه سیاستی (گزارش سیاستی)
مقالات مباحثه‌ای-انتقادی
نقد کتاب
ب) محورهای آثار:

نقش و اثر فناوری‌های نوین بر صنایع فرهنگی و خلاق

مهمترین روندهای موثر بر آینده صنایع فرهنگی و خلاق
مرور تجارب کشورهای پیش‌گام در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق (مطالعه تطبیقی)
نقش هوش مصنوعی در توسعه خلاق

و...

(دریافت اطلاعات تکمیلی فصلنامه)