مقالات نشریه روان پرستاری، دوره 10، شماره 4 منتشر شد

چهارشنبه، 28 دی، 1401
مقالات نشریه روان پرستاری، دوره 10، شماره 4 منتشر شد
مجموعه مقالات نشریه روان پرستاری، دوره 10، شماره 4 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
نشریه روان پرستاری (Iranian Journal of Psychiatric Nursing) توسط انجمن علمی پرستاری ایران به صورت دوفصلی از سال 1392 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 10، شماره 4 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. پیش بینی وضعیت سیستم ایمنی از طریق شیوه های مقابله با استرس و تیپ شخصیتی D با میانجی گری مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان


2. نقش میانجی صمیمیت زناشویی در ارتباط بین خودمتمایزسازی و سبک های دلبستگی با رضایت جنسی در زنان پرستار


3. بررسی مقایسه ای و رابطه استرس والدگری و کیفیت زندگی در زوجین دارای کودک مبتلا به طیف اوتیسم


4. بررسی تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادکامی و تاب آوری پرستاران شاغل در مرکز انکولوژی بیمارستان شهید بقایی ۲ اهواز


5. مقایسه اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری و درمان مثبت نگر بر داغ اجتماعی مادران افراد مبتلا به ملال جنسیتی


6. مقایسه آشفتگی روانشناختی، جهت گیری زندگی، دشواری تنظیم هیجان و طرح واره های هیجانی، در مادران کودکان کم توان ذهنی و عادی


7. نقش بدتنظیمی هیجانی، اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری خانواده در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه


8. بررسی رابطه مقابله مذهبی با تاب آوری پرستاران بخش اورژانس


9. ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با استرسورهای شغلی در دوران شیوع کووید-۱۹: نقش میانجی ارزیابی شناختی و درگیری شغلی


10. تاثیر فراشناخت درمانی بر افسردگی و رشد پس از سانحه بیماران تحت همودیالیز