مقالات مجله پردازش گاز، دوره 10، شماره 2 منتشر شد

چهارشنبه، 25 آبان، 1401
مقالات مجله پردازش گاز، دوره 10، شماره 2 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله پردازش گاز، دوره 10، شماره 2 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 1 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله پردازش گاز (Gas Processing) توسط دانشگاه اصفهان به صورت دوفصلی از سال 1392 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 10، شماره 2 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. Using the DOE Concept to Determine the Appropriate Operating Conditions for the D۸۷ Heavy-Duty Diesel Engine under RCCI Combustion Fueled with Diesel Fuel and Natural Gas