نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

سه شنبه، 3 آبان، 1401
نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی روز چهارشنبه، 18 آبان، 1401 توسط دانشگاه تهران, انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در شهر تهران برگزار می شود

دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود تا تاریخ 10 آبان ماه با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

 

محورهای کنفرانس:
ژئومورفولوژی و زیست بومها
ژئومورفولوژی و پایداری سرزمین
زیرمحیط های ژئو مورفیک

و...

(اطلاعات کامل همایش)