کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی

دوشنبه، 22 شهریور، 1400
کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی

کنفرانس بین المللی بازاریابی دیجیتال بانکی روز چهارشنبه، 5 آبان، 1400 توسط انجمن بازاریابی ایران  در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود تا 20 مهر ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محور های کنفرانس :

بازاریابی دیجیتال بانکی
استراتژی های بازاریابی دیجیتال بانکی
برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال بانکی
تکنولوژی های تحول آفرین و تاثیر آن ها
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)