آقای دکتر محمد افشار

Dr. mohamad afshar

دانشجو دکتری مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم ها

Researcher ID: (97179)

6
1
1
11

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی