آقای دکتر جبار فیروزی

Dr. Jabbar Firouzi

استادیار- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

Researcher ID: (96313)

1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران