آقای بهرام آقاخانی

Bahram Aghakhani

مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل

Researcher ID: (185425)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران