آقای مهندس مهدی ازبک زایی

Engineer Mahdi Ozbak Zaei

کارشناس ارشد علوم محاسبات

Researcher ID: (81139)

1
1
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • کتاب امنیت اینترنت اشیاء (انتشارات ارشدان) - 1396 - فارسی

تحصیلات تخصصی