آقای مهندس محسن جمشیدی زرمهری

Engineer Mohsen Jamshidi Zarmehri

کارشناس فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (68338)

15
1
7
27
49

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مسئول اطلاعات و عملیات کامپیوتر (1394-1396)
 • مسئول کمیته طراحی و گرافیک (1394-تاکنون)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک (1394-تاکنون)
 • کارشناس فناوری اطلاعات (1397-1400)
 • مسئول دبیرخانه کنفرانس (1400-تاکنون)
 • مدیر فناوری اطلاعات (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تکنسین و پشتیبانی سیستم عامل کاربران (1393-1394)

جوایز و افتخارات

 • مسئول دبیرخانه کنفرانس های بین المللی شبکه (1401)
 • مسئول دبیرخانه کنفرانس های بین المللی شبکه (1400)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات، طراحی و گرافیک کنفرانس های بین المللی شبکه (1400)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی (1399)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن (1399)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی (1399)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (1399)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات (1399)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی (1399)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات، طراحی و گرافیک کنفرانس های بین المللی شبکه (1399)
 • مسئول کمیته طراحی و گرافیک همایش ملی فناوری اطلاعات و هوشمندسازی (1398)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی (1398)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی (1398)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک، طراحی و گرافیک پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح (1398)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک و گرافیک سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر (1397)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک و گرافیک دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی (1397)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1396)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (1395)
 • مسئول فناوری اطلاعات و انفورماتیک کنگره بین المللی زبان و ادبیات (1395)
 • مسئول فناوری اطلاعات و انفورماتیک سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات (1395)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (1395)
 • مسئول کمیته طراحی و گرافیک همایش ملی دانشگاه محور توسعه (1395)
 • مسئول کمیته طراحی و گرافیک کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی (1394)
 • مسئول کمیته طراحی و گرافیک کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات (1394)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات، طراحی و گرافیک دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی (1394)
 • مسئول کمیته انفورماتیک دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (1394)
 • مسئول کمیته فناوری اطلاعات دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی (1394)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • نهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • ششمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1401)
 • سومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1400)
 • کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • دومین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • پنجمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و دانشکده ابن سینا گرجستان (1399)
 • همایش ملی فناوری اطلاعات و هوشمندسازی - دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی - استانداری خراسان رضوی (1398)
 • همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی - موسسه آموزش عالی سلمان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1398)
 • سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی - دانشگاه پیام نور (1398)
 • پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح - دانشگاه پیام نور (1398)
 • سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر - دانشگاه کوثر (1397)
 • دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی - انجمن گیاهان دارویی ایران (1397)
 • کنگره بین المللی زبان و ادبیات - دانشگاه فرهنگیان (1395)
 • سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی - دانشگاه فرهنگیان (1395)
 • سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد - دانشگاه فرهنگیان (1395)
 • سومین کنگره بین المللی کامپیوتر ، برق و مخابرات - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه خراسان (1395)
 • همایش ملی دانشگاه محور توسعه - دانشگاه پیام نور (1395)
 • اولین کنفرانس بین الملی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (1394)
 • اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات - شرکت مخابرات خراسان رضوی (1394)
 • دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی - دانشگاه تربت حیدریه (1394)
 • دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ، مدیریت و توسعه اقتصادی - دانشگاه تربت حیدریه (1394)
 • دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی - دانشگاه تربت حیدریه (1394)
 • تکنسین و پشتیبانی سیستم عامل کاربران (MS) - فنی و حرفه ای (1391)
 • مهارت شایستگی کارآفرینی رویکرد KAB سطح مقدماتی - فنی و حرفه ای (1390)
 • مهارت کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار (پنج مهارت: ویندوز، اینترنت، Word، Excel، PowerPoint) - فنی و حرفه ای (1390)