آقای دکتر مهدی محمدی

Dr. Mehdi Mohammadi

دانشجوی دکتری

Researcher ID: (52145)

2
4
3

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • رئیس دفتر تحقیقات کاربردی مرکز آموزش شهید رجایی (1395-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مربی و مدرس آموزش علوم دوره های عمومی و تخصصی نظامی ، مرزبانی و انتظامی (1387-تاکنون)
  • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی مرکز آموزش شهید رجایی کرمانشاه (1393-تاکنون)