مبارکه لالی

Researcher ID: (515654)

6
2

کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب خود آکاهی (مانیان) - 1402 - فارسی
  • کتاب تربیت فرزندان خوانده شده (مانیان) - 1402 - فارسی