خانم فریبا هدایت زاده

Fariba Hedayatzadeh

Researcher ID: (505533)

22
15
9
1
1
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

  • " ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در آب های سطحی شهر همدان با استفاده از شاخص های آلودگی و سمیت و آنالیزهای آماری چند متغیره" (1402)
  • " ارزیابی تغییرات زمانی - مکانی و روند کیفیت آب سطحی رودخانه های ورودی به خلیج فارس با استفاده از تکنیک-های آماری چند متغیره و شاخص های آلودگی آب (مطالعه موردی: رودخانه های کارون، دز و کرخه)" (1401)
  • "شناسایی و تعیین میزان فلزات سنگین در آب تعادل کشتی های تجاری در بندر امام خمینی (ره) و ارائه راهکارهای روزآمد مدیریتی و کاهش مخاطرات انتشار در خور موسی، خلیج فارس" - طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان (1401)
  • "ارزیابی سواد محیط زیستی (دانش، نگرش و عملکرد) دانشجویان دانشگاه ملایر" (1400)
  • "بررسی تاثیر دایمیتوات و کادمیوم به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر بر برخی پارامترهای بیولوژیکی و بیوشیمیایی در حلزون آب شیرین (Lymnaea truncatula) و جلبک سبز (Spirogyra Sp.)" (1398)
  • "بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین، استرس اکسیداتیو و تغییرات بیوشیمیایی در حلزون آب شیرین (Lymnaea truncatula) در معرض فاضلاب شهری" (1398)
  • "ارزیابی آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: شهر بهبهان)" (1397)
  • "بررسی امکان استفاده از جلبک به عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین در رودخانه کارون" (1395)
  • "حذف فلزات سنگین (سرب و آلومینیوم) در محلول های آبی با استفاده از جاذب های بیولوژیک" (1395)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در کارشناس HSE - محیط زیست (1399-تاکنون)