آقای دکتر محمدباقر کبیرصابر

Dr. Mohammadbagher Kabirsaber

هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (497523)

21
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی