خانم دکتر عاتکه گشوارپور

Dr. Ateke Goshvarpour

استاديار - گروه مهندسي پزشكي دانشگاه امام رضا (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496956)

42
13
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی