شادروان آقای دکتر ابراهیم بهداد

Dr. Ebrahim Behdad

Professor, Department of Agronomy,Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (477596)

3
3
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی