آقای دکتر محمدرضا ساویز

Dr. Mohammadreza saviz

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475646)

6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور