آقای دکتر رضا ایمانیان نجف آبادی

عضو اصلي هيئت مديره انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

Researcher ID: (475584)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور