آقای دکتر مجید قدردان

Dr. Majid Ghadrdan

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

Researcher ID: (472708)

3
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران