خانم دکتر افسانه شهبازی

Dr. Afsane Shahbazi

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (4682)

37
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی