آقای دکتر محمدصفر جبرئیلی

Dr. MohammadSafar Jabraeli

دانشیار کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم

Researcher ID: (461264)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران