آقای دکتر مهران رجبی زرگرآبادی

Dr. Mehran Rajabi Zargarabadi

مدیر کمیته صنعت مدیر امور فناوری دانشگاه سمنان

Researcher ID: (453247)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.