آقای دکتر قاسم افتخاری

Dr. Ghasem Eftekhari

دانشیار دانشگاه تهران

Researcher ID: (447278)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.