آقای دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

Dr. Mohammad Torkiha Esfahani

استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446396)

1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی