خانم دکتر لیلا پورحسینی

Dr. Leila Pour hosseini

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندس کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه آزاد کرج

Researcher ID: (432805)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.