آقای مهندس امین نظری

Engineer Amin Nazari

مدیر مطالعات ایمنی و پیشگیری از بحران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

Researcher ID: (416627)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.