آقای دکتر ایمان عابدینی صنوبری

Dr. Iman Abedini Senobari

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

Researcher ID: (416253)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.