آقای دکتر داود خضری

Dr. Davood khezri

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403709)

3
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی