آقای مهندس محمد حیدری

Engineer Mohamad Heidari

کارشناسی ارشد

Researcher ID: (3984)

1

تحصیلات تخصصی

  • دکتری حرفه ای عمران -زلزله تهران