آقای دکتر محمدحسین نکوفر

Dr. Mohammad Hossein Nekoofar

دانشیار - اندودانتیکس - دانشکده دندانپزشکی تهران - ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387534)

6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران