آقای دکتر ابراهیم ثنائی

Dr. Ibarahim Sanaei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381573)

13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی