آقای مهندس بابک منصورپور

Engineer Babak Mansorpour

معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور عشایر استان اردبیل

Researcher ID: (377818)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.