آقای دکتر علی رمضانی

Dr. Ali Ramezani

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.

Researcher ID: (372823)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.